Obchodní podmínky

Platné pro nákup v internetovém obchodu www.profipyrotechnika.cz

Provozovatelem a majitelem e-shopu je společnost :

Ekopyro CZ s.r.o.

Jaurisova 515/4

140 00 Praha 4 - Michle

Česká Republika

IČ: 064 63 363

DIČ: CZ06463363

 

Bankovní spojení: Fio Banka a.s., číslo účtu : 2701313447/2010

Odpovědný vedoucí eshopu je konatel společnosti.

Prodávajícií se zhoduje s provozovatelem a majitelem e-shopu.

telefon: +420 704 777 916

e-mail: profipyrotechnika@profipyrotechnika.cz

 

Orgán dozoru :

Česká obchodní inspekce

Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Praha

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

 

Upozornění:

Dle zákona 206/2015 Sb. může pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 kupovat pouze

osoba s odbornou způsobilostí.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky") obchodní společnosti Ekopyro CZ

s.r.o. ,se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, IČ: 64 63 363 ,zapsané v OR vedeném

Městským soudem v Praze, spisová značka C 282610 (dále jen ,,prodávající") upravují v

souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

"občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na

základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou

osobou (dále jen ,,kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový

obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

www.profipyrotechnika.cz (dále jen ,,webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové

 

stránky (dále jen ,,webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit

zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci

své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v státním jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

nebo v slovenském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

1.6. Kupující bere na vědomí, že uvedené popisné údaje (například doba trvání efektu, obal

výrobku na fotografii, kalibr kompaktů, obsah balení setů) jsou orientačního charakteru. Tyto

údaje se mohou "cca" lišit.

1.7. Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v internetovém obchodě nakupovat pouze

osoba starší 15 let, pokud kupuje výlučne pyrotechniku kategorie F1. Pyrotechniku

kategorie F2, může koupit pouze osoba starší než 18 let. Kategorie F3 může být

zakoupena pouze osobou starší 21 let. Kupující objednáním registracií nebo objednáním zboží

potvrzuje splnění uvedených podmínek nákupu podle zákona č. 206 / 2015 §5.

1.8. Webové rozhraní obchodu je realizované prostřednictvím technických prostředků

provozovatele a majitele webu.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní

obchodu.

2.2. V případě registrace na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského

rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen

,,uživatelský účet").

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich

změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání

zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského

účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z

kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

 

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího a

tím možné vzniklé chyby na webovém rozhraní obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků, kromně poplatků za doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po

dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena

možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve

webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území

České republiky a Slovenska.

3.4. Kupující může objednat zboží ze sortimentu prodávajícího

osobně,telefonicky,prostřednictvím SMS nebo e-mailu a prostřednictvím internetového

obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží ,,vloží" tlačidlem s nápisem "do košíku" kupující

do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

,,objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím

považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení

kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (minimální věk kupujícího,

množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky nebo e-mailem).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní

hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2701313447/2010, vedený

u Fio Banky a.s.(dále jen ,,účet prodávajícího");

4.1.3. Bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány "GP webpay"

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s

dodáním zboží (doprava, dobírka, poplatky za platbu kartou) v předem smluvené výši. Není-li

uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně 21 % DPH. Ceny zboží jsou platné pro

objednání na www.profipyrotechnika.cz (po dobu zobrazení na stránkách eshopu).

4.4. Při platbě v hotovosti a platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V

případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby kupující uhradí kupní cenu zboží společně s uvedením

variabilního symbolu platby.

4.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Případné slevy z ceny zboží, slevové kupony a akční nabídky poskytnuté prodávajícím

kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou

platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 a 4.5 obchodních podmínek ohledně uhrady kupní

ceny zboží předem (pokud zákazník volí platbu předem).

4.8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu) splňující veškeré náležitosti dané

zákonem. Při bezhotovostní platbě předem je daňový doklad přiložen ke zboží při dodání

zásilky.

4.9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Cena zboží v internetovém katalogu je vždy

aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny nabízeného zboží. Změna ceny

zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit:

5.1.1. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu,

5.1.2. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.3. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.4. od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového

programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od

kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že

předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta

ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy

může kupující využít formulář na odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž

tvoří přílohu obchodních podmínek a naleznete ho na konci obchodních podmínek.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující mimo jiné

5.3.1. zaslat na adresu provozovny prodávajícího: Pittsburgská 1673/21, 01001

5.3.2. osobně doručit na adresu provozovny prodávajícího: Pittsburgská 1673/21, 01001

5.3.3. zaslat na elektronickou adresu prodávajícího: profipyrotechnika@profipyrotechnika.cz

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší.

5.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy

prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s

navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou

povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím,prodávajícií vráti peněžné prostředky kupujícímu pouze bezhotovostně. Prodávající je

taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným

způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy má

spotřebitel nárok na vrácení ceny dopravy v nejnižší nabízené výši (i v případě individuáně

sjednaného dražšího způsobu dopravy - například expres kurýr).

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. Do doby vyexpedování zboží prodávajícím je kupující oprávněn kdykoliv od kupní

smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující

náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení

obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít. (Doporučujeme sepsat protokol s řidičem přepravní společnosti.)

 

7. Způsob dodání a platba za dodání

7.1. Dobírka s dopravou

Doručení zásilkovou službou - Platba: 129 Kč s DPH.

Objednávka je uhrazena (v hotovosti) při převzetí od zásilkové společnosti. Platbu tvoří 40 Kč

dobírka + 89 Kč doprava.

7.2. Platba předem s dopravou

Doručení zásilkovou službou - Platba: 89 Kč s DPH.

Objednávka je uhrazena před odesláním. Například převod z účtu, platební karta. Objednávku

doručí zásilková společnost.

 

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161

až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již

při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v

níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle

nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající

obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje

 

příloha obchodních podmínek prodávajícího (reklamační řád).

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy profipyrotechnika@profipyrotechnika.cz .Informaci o vyřízení stížnosti

kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad

oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní

inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona

č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, ulice,

číslo popisné, obec, PSČ, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně

vše jen jako ,,osobní údaje").

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu (u registrovaných

kupujících). Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se

zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama

o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a

pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých

osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10) provádí

 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na

účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí

věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by

docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí

věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho

uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních

podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování (toto není adresa pro vrácení zboží

!) Ekopyro CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 - Michle

- adresa elektronické pošty profipyrotechnika@profipyrotechnika.cz telefon +420 704 777 916

Adresu pro vrácení zboží naleznete v bodu 4, v těchto obchodních podmínkách.

 

V Praze dne 02.11.2017 Ekopyro CZ s.r.o.

 

Reklamační řád (Příloha č. 1 k obchodním

podmínkám)

 

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Ekopyro CZ s.r.o.

Jaurisova 515/4 , 140 00, Praha 4 - Michle, IČ : 064 63 363 a kupujícím na eshopu

www.profipyrotechnika.cz .Byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

3. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci mimo jiné

3.1. doručením nebo osobně na adrese: Pittsburgská 1673/21, 01001

3.2. emailem na adrese: profipyrotechnika@profipyrotechnika.cz

4. Kupující při podávání reklamace doloží:

4.1. způsob nabití zboží (například předložením daňového dokladu, faktury či záručního listu)

4.2. reklamované zboží (doporučujeme reklamovat zboží včetně příslušenství a obalu)

4.3. detailní popis reklamované závady.

5. Prodávající kupujícímu vystaví písemné potvrzení o přijetí výrobku do reklamačního řízení.

Potvrzení obsahuje mimo jiné označení výrobku, datum uplatnění reklamace, popis

reklamované závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

6. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30)

kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne

jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má

spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

7. O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Na kontakt, který

uvedl do reklamačního protokolu. Při ukončení reklamačního řízení prodávající vystaví

kupujícímu potvrzení o datu ukončení reklamace, způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o

provedení opravy a potvrzení o době trvání opravy výrobku.

8. V případě zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné zdůvodnění.

9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě

9.1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

9.2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem na výrobku,

9.3. poškození živly (např. voda, apod.),

 

9.4. poškození nadměrným zatěžováním.

10. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o

neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové.

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši

(náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně

neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením

reklamace.

12. Kupujícímu je doporučeno před odesláním reklamovaného zboží kontaktovat prodávajícího

emailem. Zboží je vhodné odesílat až po vzájemné dohodě o způsobu doručení reklamace.

Prodávající doporučuje zboží před odesláním pečlivě zabalit do původního přepravního obalu.

Při převzetí zásilky (po vyřízení reklamace)od přepravce je doporučeno vždy zkontrolovat

zásilku bezprostředně při převzetí. Kontrolou zásilky se rozumí zjištění neporušenosti obalu,

mechanické či jiné poškození obalu zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávajícím je

doporučeno zápis o případné škodě sepsat ihned při převzetí zásilky s přepravcem, proto je

nutné zásilku před převzetím vždy důkladně prohlédnout. Přepravce je zavázán vyčkat, než

kupující kontrolu učiní.

13. Vzhledem k charakteru prodávaného zboží je možné zasílat do reklamace pouze nepoužité

pyrotechnické zboží (nefunkční například z důvodu chybějící iniciační zápalnice, stopiny).

Použité (již jednou iniciované) selhané pyrotechnické výrobky je kupující povinen zlikvidovat dle

návodu na výrobku. Kupující je povinen se před použitím pyrotechnického výrobku seznámit s

návodem na použití a likvidaci výrobku. Návod je uveden na obalu výrobku.

14. Reklamaci použité (iniciované) pyrotechniky je možné uznat na základě pořízené

fotodokumentace. Selhaný výrobek ponechte 30 minut v klidu. Následně z bezpečné

vzdálenosti pořiďte fotografie. Poté postupujte dle pokynů na likvidaci výrobku uvedených na

obalu. Jiná manipulace se selhávkou zakázána!!!

15. Na fotografii reklamované selhávky by mělo být zřejmé

15.1. viditelná nefunkčnost výrobku,

15.2. viditelně spotřebovaná iniciační část výrobku (vyhořelá zápalnice),

15.3. datum pořízení fotografie (doporučujeme na fotoaparátu nastavit datum),

15.4. jaký výrobek je reklamován.

 

Děkujeme Vám !

Nastavení cookies